Gemeente Lidmaatvorms

TIPE VORM

WAARVOOR GEBRUIK

VORMSKAKEL

Rekenaarvorm

Hierdie vorm word gebruik om lidmate op ons Gemeentestelsel te skep. Een vorm per gesin word ingevul. Die inligting word dan gebruik om lidmate in ons wykstruktuur in te deel, lidmate deel van ons SMS-kring te maak en om die kinders deel van ons kategeseregisters te maak deur die kinders in kategese klasse in te deel.

Dit is dus baie belangrik dat veral nuwe intrekkers in ons gemeente so spoedig moontlik hierdie vorm voltooi en aan die kerkkantoor faks.

Die vorm kan ook tydens die kerkkantoor se kantoor-ure of Sondae by die kerkkantoor ingehandig word.

Debietordervorm

U kan u maandelikse offergawebydrae elektronies na die kerk se bankrekening oorplaas deur hierdie debietordervorm te voltooi en aan die kerkkantoor te faks of om dit by die kerkkantoor in the handig.

Doopvorm

Ouers wat hulle kinders wil doop moet hierdie vorm voltooi. Hierdie vorm word gebruik om die doop van u kind onder die aandag van die kerkraad te bring en om doopkategese by een van ons predikante vir u te skeduleer. Dit is egter belangrik om kennis te neem dat ons nie u kind kan doop indien u bewys van lidmaatskap nie deur ons gemeente ontvang is nie. Met ander woorde, u moet 'n lidmaat van ons gemeente wees.

Indien u bewys van lidmaatskapvorm nie by ons gemeente is nie, en u graag u Bewys van Lidmaatskap of Attestate van u vorige gemeente na ons gemeente wil oorplaas, kan u die 'Aanvra vir Bewys van Lidmaatskapvorm' voltooi en aan ons faks/inhandig.

Nisaansoekvorm
(Een vorm per nis)

Op ons kerkterrein is 'n Gedenkmuur met nisse waar die as van afgestorwe geliefdes geplaas kan word. Kyk gerus onder die afdeling "Gedenkmuur" van ons webblad hoe die Gedenkmuur lyk. Hierdie vorm word gebruik indien u 'n nis wil koop. Die koste per nis is in die Reglement vervat. Indien u graag 'n nis wil koop moet hierdie vorm ingevul word. U moet dan die vorm persoonlik, met die betaling na die kerkkantoor bring waarna u die geleentheid sal kry om 'n beskikbare nis te kies (posisie).

Dit is belangrik dat u die NisReglement lees alvorens u 'n nis koop.

NisReglement

Lees hierdie reglement indien u 'n nis in ons Gedenkmuur wil koop.

Neem asseblief kennis dat die vorms nie tans met ons gemeente se rekenaarstelsel gekoppel is nie.

As jy graag 'n vorms met jou inligting na die kerk wil versend, volg die volgende stappe:

  1. Kies 'n vorm deur op die Vormskakel te kliek.
  2. Die vorm sal dan in 'n nuwe venster of 'window' oopgemaak word (PDF-formaat). Indien jou rekenaar nie die PDF-formaat dokumente kan lees nie, dan het jy nie Adobe Reader op jou rekenaar nie. Gaan laai dit af op www.adobe.com, en installeer dit op jou rekenaar. Daarna behoort jou rekenaar alle PFD-dokumente te lees.
  3. Druk die vorm op jou drukker.
  4. Vul dit skriftelik in.
  5. Faks na die kerkkantoor "086 547 2927" of as jy dalk 'n 'scanner' het, 'scan' die ingevulde vorm, heg aan 'n e-pos, en stuur asb terug:

Stuur Vorms Terug